Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas wykonuje pomiary mas cząsteczkowych peptydów, białek oligonukleotydów i innych związków. Warunkiem wykonania analizy jest wypełnienie formularza zamówienia (http://mslab-ibb.pl/pl/formularze), podanie szczegółowych informacji na temat poszukiwanego związku znacznie ułatwi nam pracę.

Wykonujemy pomiary mas w zakresie 100 Da - 60 kDa.

Standardowy pomiar masy wykonujemy na spektrometrze QTOF Premier firmy Waters. Jeśli wymagana jest wysoka dokładność (ok. 1ppm), na życzenie wykonujemy pomiar z użyciem spektrometru LTQ Orbitrap Velos (dotyczy tylko cząstek organicznych w zakresie mas 100 - 1000 Da).

Dokładne oczyszczenie próbki znacznie poprawia jakość pomiaru. Białka i inne związki przeznaczone do pomiaru z jonizacją typu elektrorozpylania (ESI) muszą być zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej. Obecność takich związków jak Tris, NaCl, KCl, mocznik, fosforany, polimery, znacznie utrudnia lub uniemożliwia pomiar. Najlepsze rezultaty dają analizy białek/peptydów oczyszczonych przez HPLC (zebrany pik w postaci zliofilizowanej).

W przypadku białek nierozpuszczalnych w warunkach niskiej siły jonowej stosujemy sole lotne, jak węglan amonu lub octan amonu. Możemy również wykonać pomiar masy z zastosowaniem LC-MS (separację na złożu RP-18 w układzie faz acetonitryl/woda sprzężoną z analizą mas). Wtedy czas analizy ulega przedłużeniu o dodatkowe 2 dni robocze.

Czas oczekiwania na wynik to 1-2 dni robocze od daty otrzymania próbki.

W sprawach wyżej nieomówionych prosimy o kontakt.