Tytuł projektuNr rejestracyjnyCzas trwania
Wysokorozdzielcza analiza danych z eksperymentów wymiany proton-deuter monitorowanych spektrometrią mas.  PRELUDIUM BIS-1  UMO-2019/35/O/NZ2/03745 2020 2024
Proteomiczna analiza interakcji białek wirusa Zika z jąderkowymi białkami komórek gospodarza. OPUS15 UMO-2018/29/B/NZ2/01752 2019 2021
Mass Spectrometry of Biopharmaceuticals - improved methodologies for qualitative and structural characterization of drugs, proteinaceous drug targets and diagnostic molecules. TEAM TECH CORE FACILITY/2016-2/2 2017 2020
Zastosowanie nowych metod rozpoznawania i leczenia padaczki oraz zaburzeń neurorozwojowych u dzieci w oparciu o model kliniczny i komórkowy padaczki zależnej od szkalu mTOR. STRATEGMED3/306306/4/NCBR/2017 2017 2020
Opracowanie nowych terapii opartych na stymulacji przeciwnowotworowego działania układu odpornościowego. STRATEGMED 2/265503/3/NCBR/2015 2016 2018
Badanie struktur trudnych układów białkowych z użyciem nowych metod spektrometrii mas. MAESTRO 6 UMO-2014/14/A/NZ1/00306 2015 2019
Proteomika ilościowa w drożdżowym modelu hiperhomocysteinemii OPUS 8 2015 2020
Rola czynników wydzielanych przez ulegające starzeniu komórki mięśni gładkich aorty w modulowaniu funkicji komórek układu odpornościowego OPUS 8 2015 2019
Panel fragmentów keratyn oceniany przez ilościową spektrometrię mas w płynie jamy opłucnowej - nowoczesne podejście wspomagające badania, diagnostykę, prognostykę i monitorowanie terapii w raku płuc 2013/09/B/NZ2/02160 2014 2017
Regulacja mitozy u Drosophila melanogaster - analiza proteomiczna 2013/10/M/NZ2/00298 2014 2017
Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu Sonata Bis 3 NZ (2013-14-06) 2014 2017
Rola białek FAM69 w układzie nerwowym. Analiza nowej rodziny o potencjalnej funkcji kinaz białkowych. 2012/05/B/NZ3/00413 2013 2016
Molekularne podstawy rozwoju oporności na bakteriocyny u Lactococcus lactis 2013/08/M/NZ9/01025 2013 2017
Rola mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana Opus 2012/07/B/NZ2/01794 2013 2016
Development of targeted mass spectrometry-based proteomic assays for the discovery of a novel endothelium-specific pharmaceutical for the treatment of human vascular diseases Homing Plus 2011-3/1 2012 2013
Badanie sumoylacji na poziomie całego organizmu w nicieniu Caenorhabditis elegans. 2011/01/M/NZ2/02997 2011 2015
Proteomics in characterization of selected protein assemblies. TEAM/2011-7/1 2011 2015
Przypisywanie funkcji potencjalnym regulatorom transkrypcji u Lactococcus lactis IL1403 przy użyciu globalnych podejść badawczych, takich jak mikromacierze fenotypowe i proteomika różnicowa 2011/01/B/NZ2/05377 2011 2016
Farmakogenetyka tamoksyfenu; badanie asocjacji w skali genomu w połączeniu z analizą w spektrometrii mas. 2011/01/B/NZ2/05374 2011 2014
Rola adaptacyjnej odpowiedzi na stres ER i szlaku PERK-eIF2alpha w przeżyciu i oporności komórek z Bcr-Abl N N301 425938 2010 2013
Modyfikacje chromatyny odpowiedzialnej za zmiany ekspresji genów u roślin w warunkach adaptacji do stresu. 4691/B/P01/2010/38 2010 2013
Opracowanie metod: profilowania metabolicznego i  ilościowego oznaczania w materiale klinicznym panelu leków immunosupresyjnych, oraz oceny ryzyka podania pacjentowi azatiopryny. N R13 014410 2010 2013
Rola kinaz SNRK2 (SNF1-related protein kinases 2) w regulacji wrażliwości roślin na stres deficytu wody i zasolenia. 500/N/-COST/2009/0 2010 2013
Identyfikacja i weryfikacja paneli markerów chorób układu moczowego i nerek w proteomicznej analizie białek moczu. COST BM0702 2009 2012
Dynamika białek w metabolizmie niekodujących fragmentów RNA  zawierających 5' kap - biofizyczne podstawy projektowania leków przeciwpasożytniczych i przeciwwirusowych N N301 267137 2009 2012
Identyfikacja zaburzeń mitochondrialnych w zwierzęcym modelu cukrzycy z użyciem genomiki integracyjnej. N N401 017436 2009 2012
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej na inwestycję aparaturową oraz z zakresu infrastruktury informatycznej. 373/FNiTP/1/2009 2009 2010
Nowe narzędzia do analizy danych spektrometrii mas w zastosowaniu do diagnostyki medycznej. R13 010 03 2007 2010
S-nitrozylacja białek oraz fosforylacja zależna od kinazy Cdk5 - badania proteomiczne frakcji synaptosomalnej myszy transgenicznych będących modelem choroby Alzheimera. N N301 2543 33 2007 2010
Badanie wpływu inaktywacji genów regulatorowych ccpA i yebF oraz nabycia genów zlokalizowanych na plazmidzie pIL7 na funkcje metaboliczne Lactococcus lactis w globalnym podejściu proteomicznym N N302 0154 33 2007 2010
Developement of new methodologies for low abundance proteomics: application to cystic fibrosis. SBP  102/6.PRUE/2005/7 2006 2008
Kompleks czynnika elongacji translacji 1 w zdrowiu i  chorobie. 171/INTAS/2006/7 2006 2008
Multisubunit translation elonation factor 1 in health and carcinogenesis. 05-1000004-7750 2006 2008
Rozwój metody genomiki integracyjnej związanych z  analizą mikromacierzy oligonukleotydowych i badaniem transkryptomu komórki nowotworowej. 1/0-PBZ-MNiI-2/1/2005 2006 2009
Genomika funkcjonalna i modelowanie sieci zależności: geny-transkrypty-białka warunkujących odpowiedź roślin na stresy. 4/0-PBZ-MNiI -2/1/2005 2006 2009
Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter – identyfikacja nowych antygenów, potencjalnych kandydatów do konstrukcji szczepionek oraz analiza skuteczności modulacji działania układu odpornościowego błon śluzowych. N303 116 31/3970 2006 2009
Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu Dsb Epsilonproteobacteria Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori). N401 183 31/3968 2006 2009
Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu dsb Epsilonproteobacteria (Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori). N401 183 31/3968 2006 2010
Spektrometr, dodatkowy system HPLC do posiadanego spektrometru, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komora beztlenowa. 229/FNiTP/1/2005 2005 2005
Kompleks peptydu AB z białkiem receptorowym RAGE - potencjalne pole terapii w chorobie Alzheimera. 0445/P04/2005/29 2005 2008
Proteomiczna analiza frakcji erytrocytów z krwi pacjentów i osób zdrowych. PBZ-KBN-122/PO5/03/2 2005 2008
Proteomiczna analiza preparatów uzyskanych z  frakcjonowania fibroblastów oraz komórek eksprymujących poszczególne warianty torsyny A. PBZ-KBN-122/PO5/11.2 2005 2008
Developement of new methodologies for low abundance proteomics: application to cystic fibrosis. EU  LSHG-CT-2005-512044 2005 2008
Nowe oprogramowanie do różnicowej analizy proteomów poprzez znakowanie stabilnymi izotopami, wielowymiarową chromatografią cieczową i spektrometrią mas. K089/P04/2004 PBZ-KBN-088/P04/2003 2004 2007
Molekularne aspekty stresu głodu siarkowego w roślinach. PBZ-KBN-110/P04/16 2004 2007
Analiza porównawcza sekretomów różnych odmian chorobotwórczych Pseudomonas syringae celem znalezienia białek wirulencji uruchamiających odpowiedź obronną roślin oraz modulujących jej przebieg. PBZ-KBN-110/P04/18 2004 2007
Udział lipidów prenylowych w obronie komórki roślinnej przed stresem biotycznym i abiotycznym. PBZ-KBN-110/P04/19 2004 2007
Badanie funkcji oraz mechanizmu przesyłania sygnału stresu osmotycznego w roślinie poprzez kinazę białkową NtOSAK. PBZ-KBN-110/P04/20 2004 2007
Spektrometr masowy typu rezonansu cyklotronowego z  tronasformacją Fouriera wraz z wyposażeniem, system chromatograficzny nanoHPLC współpracujący ze spektrometrem masowym, komputerowy zestaw analizy danych. 69-FRN/IA/1/2004 2004 2005
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb rozbudowy Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - MILAB 2004 2004
Development of ultrasensitive methods for proteome: Application to cystic fibrosis. QLG2-CT-2001-01335 2003 2005
Rozwój ultraczułych metod dla proteomu: zastosowanie w mukowiscydozie. 1/E-35/SPB/5.PR UE/DZ 330/2003-2004 2003 2005

Projekty strukturalne:

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska

Tytuł: Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Okres realizacji: 06.08.2008-31.12.2013

Numer umowy: POIGT.02.02.00-00-025/09-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska
Tytuł: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Okres realizacji: 01.01.2008-31.03.2013

Numer umowy: POIG.02.02.00-14-024/08-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego