Od dnia 12.11 do końca listopada, ze względu na remont instalacji elektrycznej IBB PAN, dostęp do wyników przez naszą stronę internetową może być okresowo niemożliwy. Przepraszamy za utrudnienia.

click here

Tytuł projektuNr rejestracyjnyCzas trwania
Przypisywanie funkcji potencjalnym regulatorom transkrypcji u Lactococcus lactis IL1403 przy użyciu globalnych podejść badawczych, takich jak mikromacierze fenotypowe i proteomika różnicowa 2011/01/B/NZ2/05377 2011 2016
Molekularne podstawy rozwoju oporności na bakteriocyny u Lactococcus lactis 2013/08/M/NZ9/01025 2013 2017
Proteomika ilościowa w drożdżowym modelu hiperhomocysteinemii OPUS 8 2015  
Rola czynników wydzielanych przez ulegające starzeniu komórki mięśni gładkich aorty w modulowaniu funkicji komórek układu odpornościowego OPUS 8 2015  
Panel fragmentów keratyn oceniany przez ilościową spektrometrię mas w płynie jamy opłucnowej - nowoczesne podejście wspomagające badania, diagnostykę, prognostykę i monitorowanie terapii w raku płuc 2013/09/B/NZ2/02160 2014 2017
Regulacja mitozy u Drosophila melanogaster - analiza proteomiczna 2013/10/M/NZ2/00298 2014 2017
Molekularne mechanizmy i markery progresji płaskonabłonkowego raka sromu Sonata Bis 3 NZ (2013-14-06) 2014 2017
Rola białek FAM69 w układzie nerwowym. Analiza nowej rodziny o potencjalnej funkcji kinaz białkowych. 2012/05/B/NZ3/00413 2013 2016
Rola mitochondrialnej proteazy AtFtsH4 w biogenezie mitochondriów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana Opus 2012/07/B/NZ2/01794 2013 2016
Development of targeted mass spectrometry-based proteomic assays for the discovery of a novel endothelium-specific pharmaceutical for the treatment of human vascular diseases Homing Plus 2011-3/1 2012 2013
Badanie sumoylacji na poziomie całego organizmu w nicieniu Caenorhabditis elegans. 2011/01/M/NZ2/02997 2011  
Proteomics in characterization of selected protein assemblies. TEAM/2011-7/1 2011 2015
Farmakogenetyka tamoksyfenu; badanie asocjacji w skali genomu w połączeniu z analizą w spektrometrii mas. 2011/01/B/NZ2/05374 2011 2014
Rola adaptacyjnej odpowiedzi na stres ER i szlaku PERK-eIF2alpha w przeżyciu i oporności komórek z Bcr-Abl N N301 425938 2010 2013
Modyfikacje chromatyny odpowiedzialnej za zmiany ekspresji genów u roślin w warunkach adaptacji do stresu. 4691/B/P01/2010/38 2010 2013
Opracowanie metod: profilowania metabolicznego i  ilościowego oznaczania w materiale klinicznym panelu leków immunosupresyjnych, oraz oceny ryzyka podania pacjentowi azatiopryny. N R13 014410 2010 2013
Rola kinaz SNRK2 (SNF1-related protein kinases 2) w regulacji wrażliwości roślin na stres deficytu wody i zasolenia. 500/N/-COST/2009/0 2010 2013
Identyfikacja i weryfikacja paneli markerów chorób układu moczowego i nerek w proteomicznej analizie białek moczu. COST BM0702 2009 2012
Dynamika białek w metabolizmie niekodujących fragmentów RNA  zawierających 5' kap - biofizyczne podstawy projektowania leków przeciwpasożytniczych i przeciwwirusowych N N301 267137 2009 2012
Identyfikacja zaburzeń mitochondrialnych w zwierzęcym modelu cukrzycy z użyciem genomiki integracyjnej. N N401 017436 2009 2012
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej na inwestycję aparaturową oraz z zakresu infrastruktury informatycznej. 373/FNiTP/1/2009 2009 2010
Nowe narzędzia do analizy danych spektrometrii mas w zastosowaniu do diagnostyki medycznej. R13 010 03 2007 2010
S-nitrozylacja białek oraz fosforylacja zależna od kinazy Cdk5 - badania proteomiczne frakcji synaptosomalnej myszy transgenicznych będących modelem choroby Alzheimera. N N301 2543 33 2007 2010
Badanie wpływu inaktywacji genów regulatorowych ccpA i yebF oraz nabycia genów zlokalizowanych na plazmidzie pIL7 na funkcje metaboliczne Lactococcus lactis w globalnym podejściu proteomicznym N N302 0154 33 2007 2010
Developement of new methodologies for low abundance proteomics: application to cystic fibrosis. SBP  102/6.PRUE/2005/7 2006 2008
Kompleks czynnika elongacji translacji 1 w zdrowiu i  chorobie. 171/INTAS/2006/7 2006 2008
Multisubunit translation elonation factor 1 in health and carcinogenesis. 05-1000004-7750 2006 2008
Rozwój metody genomiki integracyjnej związanych z  analizą mikromacierzy oligonukleotydowych i badaniem transkryptomu komórki nowotworowej. 1/0-PBZ-MNiI-2/1/2005 2006 2009
Genomika funkcjonalna i modelowanie sieci zależności: geny-transkrypty-białka warunkujących odpowiedź roślin na stresy. 4/0-PBZ-MNiI -2/1/2005 2006 2009
Immunoprofilaktyka anty-Campylobacter – identyfikacja nowych antygenów, potencjalnych kandydatów do konstrukcji szczepionek oraz analiza skuteczności modulacji działania układu odpornościowego błon śluzowych. N303 116 31/3970 2006 2009
Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu Dsb Epsilonproteobacteria Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori). N401 183 31/3968 2006 2009
Charakterystyka funkcji i oddziaływań białek systemu dsb Epsilonproteobacteria (Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Campylobacter lari i Helicobacter pylori). N401 183 31/3968 2006 2010
Spektrometr, dodatkowy system HPLC do posiadanego spektrometru, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, komora beztlenowa. 229/FNiTP/1/2005 2005 2005
Kompleks peptydu AB z białkiem receptorowym RAGE - potencjalne pole terapii w chorobie Alzheimera. 0445/P04/2005/29 2005 2008
Proteomiczna analiza frakcji erytrocytów z krwi pacjentów i osób zdrowych. PBZ-KBN-122/PO5/03/2 2005 2008
Proteomiczna analiza preparatów uzyskanych z  frakcjonowania fibroblastów oraz komórek eksprymujących poszczególne warianty torsyny A. PBZ-KBN-122/PO5/11.2 2005 2008
Developement of new methodologies for low abundance proteomics: application to cystic fibrosis. EU  LSHG-CT-2005-512044 2005 2008
Nowe oprogramowanie do różnicowej analizy proteomów poprzez znakowanie stabilnymi izotopami, wielowymiarową chromatografią cieczową i spektrometrią mas. K089/P04/2004 PBZ-KBN-088/P04/2003 2004 2007
Molekularne aspekty stresu głodu siarkowego w roślinach. PBZ-KBN-110/P04/16 2004 2007
Analiza porównawcza sekretomów różnych odmian chorobotwórczych Pseudomonas syringae celem znalezienia białek wirulencji uruchamiających odpowiedź obronną roślin oraz modulujących jej przebieg. PBZ-KBN-110/P04/18 2004 2007
Udział lipidów prenylowych w obronie komórki roślinnej przed stresem biotycznym i abiotycznym. PBZ-KBN-110/P04/19 2004 2007
Badanie funkcji oraz mechanizmu przesyłania sygnału stresu osmotycznego w roślinie poprzez kinazę białkową NtOSAK. PBZ-KBN-110/P04/20 2004 2007
Spektrometr masowy typu rezonansu cyklotronowego z  tronasformacją Fouriera wraz z wyposażeniem, system chromatograficzny nanoHPLC współpracujący ze spektrometrem masowym, komputerowy zestaw analizy danych. 69-FRN/IA/1/2004 2004 2005
Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb rozbudowy Środowiskowego Laboratorium Spektrometrii Mas. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej - MILAB 2004 2004
Development of ultrasensitive methods for proteome: Application to cystic fibrosis. QLG2-CT-2001-01335 2003 2005
Rozwój ultraczułych metod dla proteomu: zastosowanie w mukowiscydozie. 1/E-35/SPB/5.PR UE/DZ 330/2003-2004 2003 2005

Projekty strukturalne:

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska

Tytuł: Krajowe Laboratorium Multidyscyplinarne Nanomateriałów Funkcjonalnych

Beneficjent: Uniwersytet Warszawski

Okres realizacji: 06.08.2008-31.12.2013

Numer umowy: POIGT.02.02.00-00-025/09-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Innowacyjna gospodarka Unia Europejska
Tytuł: Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii

Beneficjent: Warszawski Uniwersytet Medyczny

Okres realizacji: 01.01.2008-31.03.2013

Numer umowy: POIG.02.02.00-14-024/08-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego