click here

Środowiskowe Laboratorium Spektrometrii Mas działa w obrębie Zakładu Biofizyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN od roku 2001. Powstało z myślą udostępnienia polskim badaczom możliwości wykonywania analiz proteomicznych – identyfikacji białek i ich modyfikacji potranslacyjnych. Początkowo, dzięki dotacji z Funduszu Nauki i Technologii Ministerstwa Nauki i Edukacji, Laboratorium zostało wyposażone w spektrometr mas typu ESI-ToF. Posługując się tym aparatem zespół wdrożył niezbędne procedury analityczne i rozpoczął prowadzenie dostępnego dla wszystkich serwisu analiz proteomicznych.

Z racji dużego zainteresowania wykonywanymi analizami, potwierdzonego ponad dwoma tysiącami zlecanych analiz rocznie, kolejne lata przyniosły szybki rozwój Laboratorium. Zwłaszcza jego park aparaturowy ulegał zmianom nadążając za szybkim rozwojem technologicznym w konstrukcji spektrometrów mas dzięki następnym dotacjom uzyskanym z Funduszu Nauki i Technologii Ministerstwa Nauki i Edukacji, programu MILAB Fundacji na Rzecz Nauki, oraz programów CEPT i NanoFun uzyskanych w ramach konkursu POIG Unii Europejskiej. Oprócz wykonywania analiz zlecanych przez ponad sto zewnętrznych laboratoriów, polskich i zagranicznych, zespół Laboratorium uczestniczył dotychczas w kilkudziesięciu projektach badawczych finansowanych z różnych źródeł. Zespół we współpracy z Politechniką Warszawską tworzy własne oprogramowanie do analizy danych proteomicznych i udostępnia je wszystkim zainteresowanym. Innym obszarem zainteresowania Laboratorium jest zastosowanie spektrometrii mas w badaniach struktur białkowych. Tworzymy nowe protokoły usprawniające monitorowanie kinetyki wymiany protonów amidowych w białkach i stosujemy spektrometrię mobilności jonów do pomiarów przekroju czynnego na zderzenie badanych cząsteczek.

Obecnie Laboratorium dysponuje ponad dziesięcioma zestawami LC-MS i jednym spektrometrem MALDI ToF-ToF. Umożliwiło to w roku 2011 rozszerzenie działalności poza badania czysto proteomiczne i poprzez utworzenie Pracowni Analiz Leków i Metabolitów udostępnienie również możliwości wykonywania analiz ilościowych związków niskocząsteczkowych z użyciem spektrometrów z potrójnym kwadrupolem i techniki MRM.

Laboratorium dysponuje ok. 600 m2 dobrze wyposażonej przestrzeni laboratoryjnej.